Những Vấn Đề Trọng Đại Của Cuộc Sống


Khóa trình này có 6 bài học cho những ai muốn tìm hiểu về bản chất của Thượng Đế và những gì đã và đang xảy ra với thế giới. Đôi lúc chúng ta tự hỏi cuộc sống là gì? Tại sao chúng ta được sinh ra? Làm thế nào để bạn tìm thấy hạnh phúc? Nếu bạn có những câu hỏi đó, sáu bài học này sẽ rất có ích cho bạn.

Xem/Download Toàn Tại Liệu Khóa Học icon Xem/Download Tài Liệu icon

Làm Thế Nào Để Chúng Ta Có Thể Biết Được Lẽ Thật? Thế Giới Đã Bắt Đầu Như Thế Nào? Điều Sai Trật Gì Với Thế Giới? Còn Có Sự Hy Vọng Nào Cho Thế Giới Không?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 1 (Cài đặt Quicktime®) icon

Tại Sao Bạn Cần Biết Chân Lý Về Đức Chúa Trời? Làm Thế Nào Bạn Có Thể Hiểu Lẽ Thật Về Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài Như Thế Nào?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 2 (Cài đặt QuickTime®) icon

Tại Sao Bạn Được Sinh Ra? Bạn Giống Với Đức Chúa Trời ở Điểm Nào? Bạn Không Giống Với Đức Chúa Trời ở Điểm Nào? Bạn Muốn Trở Thành Loại Người Nào? Làm Thế Nào Bạn Biết Mình Là Con Cái Của Đức Chúa Trời?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 3 (Cài đặt QuickTime®) icon

Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn Là Gì? Làm Thế Nào Chúa Giê-Xu Đáp ứng Được Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn? Chúa Giê-Xu Có Phải Là Cứu Chúa Của Bạn Không? Còn Những Nhu Cầu Khác Của Bạn Thì Sao?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 4 (Cài đặt QuickTime®) icon

Sau Cái Chết - Điều Gì Sẽ Xảy Ra? Thiên Đàng Và Địa Ngục Như Thế Nào? Sự Lựa Chọn Của Bạn Quan Trọng Như Thế Nào? Làm Thể Nào Bạn Có Thể Đi Đến Thiên Đàng?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 5 (Cài đặt QuickTime®) icon

Hội Thánh Có Nghĩa Là Gì? Điều Gì Hội Thánh Chân Chính Làm? Tại Sao Cần Phải Gia Nhập Vào Hội Thánh? Điều Gì Đang Xảy Ra Cho Hội Thánh?

Đọc/Download Bài Học icon Xem Video Bài 6 (Cài đặt QuickTime®) icon
Xem/Download Tài Liệu icon